SNEL CONTACT?

 

E-mail: info@loopbaantoekomst.nl

 

 Bel: 06-47864636

 

   VESTIGINGEN:

   Leiden                   Leiderdorp

   Amsterdam            Haarlem

   Den Haag               Alphen a/d Rijn

   Utrecht                  Alle grote plaat-

   Rotterdam              sen in Nederland

 

Direct offerte

Geïnteresseerd in onze diensten? Vraag een vrijblijvende offerte aan >>

Bel mij gelijk terug

Graag uw naam en telefoonnummer invoeren.

Gratis nieuwsbrief

Re-integratie 1e en 2e spoor

Hoe omgaan met re-integratie 1e en 2e spoor tijdens Covid-19?

Op 1-4-2020 jl. publiceerde het UWV versie 2 van het Addendum Werkwijzer Poortwachter, zie ook https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/addendum-werkwijzer-poortwachter/index.aspx

Hoe gaat het UWV om met de effecten van COVID-19 (corona) bij de toetsing van de re-integratie-inspanningen 1e en 2e spoor? Het UWV meldt hier een coulanceregeling, d.w.z. 'coulance door maatwerk'
Het UWV geeft aan daar waar het plausibel is dat COVID-19 de oorzaak is van het niet vervullen van de re-integratieverplichtingen, zal zij dat de werkgever niet tegenwerpen, maar houdt rekening met het volgende:

Opmerkingen:

  • Van de werkgever wordt verwacht dat hij creatief is. Dat wil zeggen dat als COVID-19 in de weg staat aan een bepaalde vorm van passend werk, van de werkgever wordt verlangd dat er andere passende werkzaamheden worden gezocht. Hetzelfde geldt voor het voeren van overleg met de werknemer, het invullen van formulieren, het uitvoeren van onderzoek, respectievelijk passend werk op afstand, etc.. Digitaal zijn er volgens het UWV vele alternatieven;
  • Van de werkgever wordt verwacht dat hij blijft voldoen aan de financiële verplichtingen zoals de loondoorbetaling bij ziekte en het bekostigen van eventueel een arbeidsdeskundig onderzoek;
  • Op het terrein van administratieve handelingen wordt van de werkgever continuïteit verwacht. Een onbereikbare werkgever heeft wel wat uit te leggen.

 Het is dus niet zo dat de werkgever achterover kan leunen. Hij moet zijn best blijven doen voor de re-integratie.

Andere kanttekeningen betreffen de vage criteria die het UWV bij de toetsing van re-integratie inspanningen van plan is toe te passen. Voorbeelden hiervan zijn: ‘enige coulance’, ‘als het maar enigszins plausibel is’, ‘als de tijdigheid RIV/WIA dit toelaat’.

Uit het addendum kan worden afgeleid dat de werkgever moet onderbouwen waarom het niet gelukt is om een bevredigend re-integratie resultaat te bereiken. Dit mag uiteraard van een werkgever worden verlangd. Gelet op de vage criteria die door UWV worden gebruikt, is het op voorhand echter niet zeker dat een beroep op COVID-19 daadwerkelijk zal leiden tot een versoepelde toepassing van de re-integratie eisen.

Toekenning door het UWV
De toetsing vindt plaats door procesbegeleider en teamondersteuner wat betreft de tijdigheid en de volledigheid van het re-integratieverslag (RIV). Een gemotiveerd beroep op COVID-19 moet volgens het addendum blijken uit de stukken. Of COVID-19 een deugdelijke grond oplevert voor een onvoldoende re-integratie resultaat staat ter beoordeling van de arbeidsdeskundige. De belastbaarheid van de werknemer wordt getoetst door de verzekeringsarts. Op dit punt is overigens een belangrijke nuancering zichtbaar. Het oordeel van de bedrijfsarts zal namelijk in beginsel als uitgangspunt dienen. Zelfs in het geval dat er een meningsverschil bestaat tussen de verzekeringsarts en de bedrijfsarts, blijft het oordeel van de bedrijfsarts leidend indien er geen mogelijkheden zijn om op andere wijze informatie te verkrijgen over de belastbaarheid van de medewerker.

 Wel of geen loonsanctie
De coulanceregeling heeft, naast de beoordeling van de re-integratie inspanningen, ook betrekking op de vraag of tekortkomingen wel kunnen worden hersteld als gevolg van COVID-19. Indien dat niet het geval is, legt het UWV geen loonsanctie op. Hierover zij opgemerkt dat het achterwege laten van een loonsanctie voor een werknemer in de regel nadelig uitpakt. Mocht na bezwaar of zelfs (hoger) beroep blijken dat het UWV een onjuiste beslissing heeft genomen, dan leidt dat tot een aanzienlijke schadepost voor het UWV. Het is dan ook de vraag hoe de coulanceregeling door het UWV op dit punt wordt toegepast. Voor werkgevers is het daarentegen aangewezen om een opgelegde loonsanctie in tijden van COVID-19 extra kritisch te bezien.

Het UWV geeft zelf toe dat het addendum niet op alle situaties antwoord kan geven en verwacht van de betrokkenen bij de toetsing dat maatwerk wordt geleverd. De Landelijke Loonsanctie Commissie (LLC) van het UWV tenslotte zal, in de woorden van het UWV zelf, “waken over de grenzen van redelijkheid in relatie tot COVID-19”.

Traject 1e spoor
Er kunnen meerdere redenen zijn waarom uw werknemer onvoldoende uit de verf komt in zijn functie. Voor fysieke problemen is het duidelijk dat de werknemer dan is aangewezen op een andere functie binnen of buitden de organisatie. Toch kunnen andere factoren een rol spelen waarom de werknemer niet functioneert. Wij helpen u als werkgever die problemen op te lossen door een kort traject met de werknemer aan te gaan. 


Traject 2e spoor 
Wij bieden werkgevers een traject aan voor de duur van 6 maanden vanaf € 1650,--. Wij hebben spreeklocaties in heel Nederland, maar kunnen de werknemer ook thuis begeleiden. In elke regio hebben wij een consulent, die uw werknemer begeleid naar een andere baan. Wij helpen u als werkgever met het op orde maken van het re-integratiedossier, zodat op die manier een loonsanctie van het UWV kan worden voorkomen. Ook zijn er mogelijkheden voor alleen onlinetrajecten, maar die zijn niet voor iedereen geschikt. Bel naar Hans van Zwieten, 06-47864636 voor advies. U leest hier meer over bij link re-integratie tweede spoor en  http://www.het2espoor.nl   

Begrip 2e spoor re-integratie
 
2e spoor re-integratie is aan de orde als uw werknemer na langdurige ziekte niet meer in de eigen functie kan terugkeren. U bent dan volgens de Wet verbetering Poortwachter (WvP) verplicht de werknemer te laten begeleiden naar een andere functie buiten uw organisatie. Bovendien bent u verplicht het loon van de werknemer gedurende het 2e spoor traject door te betalen totdat er een andere baan is. Deze link geeft u inzicht in de te nemen acties bij langdurige ziekte van uw werknemer http://bit.ly/1frlp0l

Financiële gevolgen verzuim
Een zieke werknemer kost de werkgever gemiddeld € 250,-- per dag. De schade van verzuim is vaak veel hoger dan gedacht. De werkelijke financiële schade is minimaal het dubbele van de directe verzuimkosten. Zo tellen ook arbodienst- en re-integratiekosten, verzekeringspremies en eventuele vervangingskosten mee. Daarnaast bent u kostbare tijd kwijt aan het nabellen, regelen en inwerken van een eventuele vervanger. Informeer bij u verzekeraar of u verzekerd bent voor een 2e spoor re-intergratietraject.

Eigen risicodrager
Werkgevers in het onderwijs en de Zorg, zijn veelal Eigenrisicodrager. Wanneer een werknemer met een jaarsalaris van € 30.000.- bruto twee jaar ziek is en doorstroomt naar de WGA, dan lopen uw kosten op tot € 300.000.- over een periode van tien jaar.  Dat is de situatie als u eigen risicodrager bent en geen verzekering heeft afgesloten. Met onze aanpak gaan wij er echter voor zorgen dat u die kosten kan besparen en halen wij alles de kast om uw werknemer elders te plaatsten. Afhankelijk van ziekte en plaatsingsmogelijkheden, gaan wij uit van een looptijd van 6 maaanden van het re-integratietraject. Verlening tot aan de WIA-aanvraag is mogelijk.

Wet verbetering Poortwachter
Een 2e spoor re-integratietraject valt onder de Wet Verbetering Poortwachter (WvP). Veel werkgevers raken het spoor bijster bij de ingewikkelde regelgeving van een 2e spoor re-integratietraject. Die WvP verplicht werkgevers het verzuim en re-integratie van de zieke werknemer aan te pakken. Werkgevers die geen expertise hebben op dit gebied, kunnen bij ons terecht. Wij loodsen u adequaat door het woud van regels, verwijzen u naar de juiste deskundigen en pakken de re-integratie van uw werknemer in het 2 spoor vakkundig en snel op. Mede door onze kennis van de arbeidsmarkt en ons netwerk bespaart u zo aanzienlijke kosten op het proces van re-integratie. In de navolgende link leest u meer info uw wettelijke plichten http://bit.ly/1PPDKDq

Aanpak re-integratie zieke werknemer
Uitgangspunt is om uw werknemer zo snel mogelijk naar een andere baan begeleiden . De aanpak is vergelijkbaar met de aanpak bij outplacement, zie daarvoor https://bit.ly/2Qpe44H . Detachering naar een andere werkgever is bij ons onderdeel van een 2e spoortraject, zie, http://bit.ly/20UYddX Dat bespaart u aanzienlijke loonkosten. U kunt immers een bedrag afspreken met de nieuwe werkgever en zo ontstaat er een win-win situatie. Bovendien biedt het kans om de werknemer definitief te plaatsen. Daarmee vookomt u al te grote kosten.


Adviestraject in plaats van re-integratie?
U als werkgever kan de re-integratie ook zelf uitvoeren en ons dan als adviseur inschakelen. kiezen voor een adviestraject in plaats van de begeleiding re-integratie 2e spoor van uw werknemer. U bent immers niet verplicht een re-integratiebedrijf in te huren, zie https://bit.ly/2P3CD75 
Een adviestraject bij Loopbaantoekomst is vanzelfsprekend voordeliger dan een re-integratietraject. Het betekent wel dat u een functionaris binnen uw organisatie moet aanstellen die de zieke werknemer begeleidt naar ander werk. Ook kunnen wij voor u als casemanager optreden en het tijdspad m.b.t. de verplichte wettelijke stappen in de gaten houden. Zo voorkomt u loonsancties van het UWV. Wij informeren u graag over de inhoud en kosten van zo'n adviestraject.

Bel Loopbaantoekomst, 06-47864636,  voor de keuze advies of re-integratietraject
Wij zijn ervaren en succesvol in het re-integreren van werknemers naar een andere baan. Onze tevredenheidcijfers onze landelijke erkenning als Loopbaanprofessional en re-integratieconsulent staven dat. Daarnaast beschikken wij over een netwerk van deskundigen rondom deze re-integratie. Zo kunnen wij u dus precies de weg wijzen waarvoor u bij wie moet zijn en op verzoek nemen wij dat wegwijzen van u over. Wij weten gemakkelijk de weg binnen het UWV.

Joomla Templates - by Joomlage.com
Website ontwikkeld door Inspire Creations